വികസന പദ്ധതികളെ എതിർക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക ലക്ഷ്യം: മുഖ്യമന്ത്രി