'കുഴിവെട്ട്' പരാമർശം ഓർക്കുന്നില്ല; പ്രിയ വർഗീസിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിനെ വിമർശിച്ച് ഹൈക്കോടതി