ലൈഫ് മിഷന്‍; 174 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിവീട് സമർപ്പിച്ചു