കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസ്: അഞ്ച് പ്രധാന പ്രതികളുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാൻ കോടതി ഉത്തരവ്