11 മാസം പ്രായമായ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന് ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ വീണ് ദാരുണാന്ത്യം