സംസ്ഥാനത്ത് ഈ വർഷം തെരുവുനായ ആക്രമണത്തിൽ 24 മരണം; പേവിഷബാധയേറ്റ്: മന്ത്രി ജെ. ചിഞ്ചുറാണി നിയമസഭയിൽ