തടവുകാരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന കേന്ദ്രമായി ജയിൽ മാറിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി