ജി 20 ഉച്ചകോടിയിൽ രാജ്യത്തിന് ഗുണകരമായ ചർച്ചകളുണ്ടാകും: പ്രധാനമന്ത്രി