വിഴിഞ്ഞത്തേക്ക് ഇന്ന് സമാധാന ദൗത്യ സംഘത്തിന്റെ സന്ദർശനം; സംഘർഷത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ കാണും