സൈക്ലോൺ ശീതക്കാറ്റിൽ അമേരിക്കയിൽ 34 മരണം; കാനഡയിലും സ്ഥിതി ​ഗുരുതരം