കുട്ടനാട്ടിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കർഷകൻ്റെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കണ്ടെടുത്തു