നിയമന കത്ത് വിവാദം: തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ജനുവരി 7ന് ബിജെപി ഹർത്താൽ