കത്ത് വിവാദം: തലസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം, സംഘർഷം; രാജി വെക്കില്ലെന്ന് മേയർ