ബഫർ സോൺ: ജനങ്ങളെ കുടിയിറക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം