ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിനെത്തിയ തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണം 10 ലക്ഷം കടന്നു