അഞ്ചാംപനി പടരുന്ന നാദാപുരം മേഖലയിൽ പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കി