വന്യമൃഗശല്യത്തിന് പരിഹാരമായില്ല; പാലക്കാട് നാല് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇന്ന് ബിജെപി ഹർത്താൽ