അനർഹമായി മുൻഗണനാ റേഷൻ കാർഡ് കൈവശം വച്ചാൽ പിടിവീഴും; ‘ഓപ്പറേഷൻ യെല്ലോ’ പദ്ധതിയുമായി പൊതുവിതരണ വകുപ്പ്