കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞ് കാരണം വഴി തിരിച്ചുവിട്ട വിമാനങ്ങൾ കൊച്ചിയിലെത്തി