രാജ്യത്തെ കൊവിഡ് വ്യാപനം; സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്ന് അവലോകന യോഗം