വിഴിഞ്ഞത്ത് ക്രമസമാധാന പരിപാലനത്തിന് പൊലീസ് പര്യാപ്തമെന്ന് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ