ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഇല്ലാത്ത നിയന്ത്രണം പെൺകുട്ടികൾക്ക് എന്തിന് ?; ഹോസ്റ്റലിലെ നിയന്ത്രണത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി