ത്രിപുരയിൽ 43 സീറ്റിൽ സിപിഎം മത്സരിക്കും; 13 സീറ്റ് കോണ്‍ഗ്രസിന് നീക്കിവെച്ച് ഇടതുപക്ഷം; മണിക് സർക്കാർ ഇല്ല