കണ്ണൂരില്‍ ബസും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് ബൈക്ക് കത്തി നശിച്ചു