ഗ്രീഷ്മയുടെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല;ഹൈക്കോടതിയിൽ ജാമ്യഹർജിയുമായി അമ്മയും അമ്മാവനും