സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയിൽ പിന്മാറ്റമില്ല: കാനം രാജേന്ദ്രൻ