പാലിലും മായം; ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്‌സൈഡ് കലർത്തിയ പാൽ കൊല്ലത്ത് വെച്ച് പിടികൂടി