'പത്ത് ദിവസം വെജ് കഴിച്ചാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല'; കലോത്സവത്തിൽ നോൺ വെജ് വേണ്ടെന്ന് കെഎം ഷാജി