പരിപാടിയിൽ വരാത്തവർ വരേണ്ട; ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരെ അറിയിച്ചെ പങ്കെടുക്കാറുള്ളൂ: ശശി തരൂർ എം.പി