കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം; തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സർക്കാർ ധനസഹായം അനുവദിച്ചതായി മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ