'കേരളം അഭിമാനകരമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ച നേടി'; ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തോടെ നിയമസഭയുടെ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം