നാദാപുരത്ത് അഞ്ചാം പനി പടരുന്നു; രോഗലക്ഷണമുള്ള കുട്ടികളെ സ്‌കൂളിൽ അയക്കരുതെന്ന് നിർദേശം