പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ കെ. വിശ്വനാഥ് (92) അന്തരിച്ചു; ഓർമയാകുന്നത് ശങ്കരാഭരണത്തിന്റെയും സാഗര സംഗമത്തിന്റെയും ശില്പി