ഗവർണറെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റാനുള്ള ബിൽ; മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം