സംസ്ഥാനത്തെ ഹോട്ടലുകളുടെ ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഇനി 'ഹൈജീന്‍ റേറ്റിങ് ആപ്പ് '