ഖേര്‍സൺ നഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള റഷ്യയുടെ പിന്മാറ്റം ആഘോഷമാക്കി യുക്രൈന്‍ ജനത