'മെയ്ഡ് ഇന്‍ കേരള'; ഉൽപന്നങ്ങള്‍ക്ക് കേരള ബ്രാന്‍ഡ് നടപ്പാക്കുമെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ്