കോട്ടയത്തെ ഷെൽട്ടർ ഹോമിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന പോക്സോ ഇരകളടക്കം 9 പെൺകുട്ടികളെ കാണാതായി