എറണാകുളം-തൃശൂർ പാതയിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ട്രെയിനുകൾ വൈകിയോടുന്നു