അലൻ ഷുഹൈബ് റാഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല; ക്യാമ്പസിൽ പരാതിക്കാരനാണ് തർക്കങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടതെന്ന് റിപ്പോർട്ട്