നല്ല വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താണ് കുഴപ്പം? യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അധിക ചെലവല്ല: കാനം