സംസ്ഥാനത്തെ ഹോട്ടലുകളിൽ പാചകം ചെയ്യുന്നവർക്കും സെർവ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഹെൽത്ത് കാർഡ് നിർബന്ധം: ആരോ​ഗ്യമന്ത്രി