ഭൂമിയിടിഞ്ഞ് താഴുന്ന ജോഷിമഠില്‍ സഹായം ചെയ്ത് മടങ്ങിയ മലയാളി വൈദികന്‍ കാര്‍ കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് മരിച്ചു