ഒരാൾ വെറുതെ ജീവനൊടുക്കില്ല; വിശ്വനാഥന്റെ മരണത്തിൽ പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് തള്ളി ദേശീയ പട്ടിക വർഗ കമ്മീഷൻ