മന്ത്രിമാരും പിബി അംഗങ്ങളും ഭവനസന്ദർശനത്തിന്; ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ആരംഭിച്ച് സിപിഎം