എല്ലാ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നേരിടാൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം സജ്ജമാണെന്ന് കരസേനാ മേധാവി