വിവാദങ്ങള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു, ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കട്ടെ; ആദ്യ പ്രതികരണവുമായി ഇ.പി ജയരാജന്‍