ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടഞ്ഞാൽ കർശന നടപടിയുണ്ടാകും: ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ്