സിഐടിയു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ; ജനറൽ സെക്രട്ടറി എളമരം കരീം