'ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാൻ പണമില്ല, ഉന്തിയ പല്ല് അയോഗ്യത'; അട്ടപ്പാടിയിലെ ഗോത്രവർഗ യുവാവിന് സർക്കാർ ജോലി നഷ്ടമായി